Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEXART.PL

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Sprzedawca, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustala niniejszy Regulamin Sklepu internetowego dexart.pl, zobowiązując się do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową dexart.pl jest Dariusz Targosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Targosz Dariusz F.H.U. „DEX-ART” z siedzibą w Tychach przy ul. Jana Pawła II 19, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający nr NIP: 646-143-71-81, nr REGON: 273109640 (zwany w dalszej części „Sprzedawcą”).
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, obejmujące:
 4. zasady korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. Zasady przyjmowania i realizacji zamówień Klienta składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 6. Zasady dostawy i płatności za zamówienia Klienta;
 7. Zasady postępowania reklamacyjnego;
 8. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca udostępni niniejszy Regulamin na stronie dexart.pl
 10. w sposób, który umożliwi Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i zapisanie na własnym urządzeniu końcowym.
 11. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 12. Sprzedawca świadczy wyłącznie usługi o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle z nim związanym.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego

 • 2.
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego                z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanie aktualnych wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome (https://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/)
  2. Microsoft Internet Explorer ((https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie)
  3. Mozilla Firefox ((https://www.mozilla.org/pl/firefox/fx/)
  4. Opera Browser ((https://www.opera.com/portal/choice/?language=pl)
  5. Apple Safari ((https://support.apple.com/pl-pl/HT204416)
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies. Połączenie ze Sklepem internetowym odbywa się z wykorzystaniem protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Klientem po upływie 15 minut od ostatniej czynności Klienta, wykonanej na Koncie Klienta.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 • 3.
 1. Rozpoczęcie korzystania z usług Sklepu internetowego jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Klient, od chwili podjęcia czynności związanych z rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W Sklepie internetowym Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
 3. Rejestracja Konta Klienta;
 4. Możliwość składania zamówień poprzez Formularz Zamówienia;
 5. Możliwość zapisania się na Newsletter;
 6. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu internetowego. W przypadku przesłania takich treści, Sprzedawca ma prawo wstąpić na drogę prawną .
 8. Klient zobowiązuje się powstrzymać przy korzystaniu ze Sklepu internetowego od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania treści lub podejmowania zachowań bezprawnych, działań sprzecznych z dobrem Sprzedawcy lub/i innych Klientów. Klient zobowiązuje się powstrzymać w szczególności od korzystania ze Sklepu internetowego w taki sposób, aby wykorzystywać uzyskane dane w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem, czy też podawać fałszywe dane osobowe.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Sklepu internetowego dane osobowe                      i inne treści. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 • 4.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie w Sklepie internetowym Zamówień poprzez Formularz Zamówienia.
 2. Klient ma możliwość założenia w Sklepie internetowym Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa po wypełnieniu Formularza Rejestracji obejmującego wskazanie adresu e-mail oraz hasła, a następnie kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Klient ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dexart.pl
 3. W celu prawidłowej realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji jego danych, wskazanych przy zakładaniu Konta Klienta w Sklepie, w drodze kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Klient ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem przerw technicznych, o których Sprzedawca będzie informować za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się wraz z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu – znajdującego się w asortymencie Sprzedawcy – do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola złóż zamówienie. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
 6. Adres poczty elektronicznej;
 7. Imię i nazwisko/nazwa firmy;
 8. Numer telefonu kontaktowego;
 9. Numeru NIP w przypadku Klientów niebędących konsumentami.
 10. Klient w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia zobowiązany jest określić właściwości                    i parametry Zamówienia. Określenie parametrów odbywa się poprzez wybranie odpowiednich parametrów Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
 11. W celu zlecenia do realizacji Zamówienia, Klient ma możliwość przesłania własnych plików do druku. Sprzedawca sprawdzi przesłane przez Klienta pliki pod kątem poprawności formatu, spadów i marginesów. Sprawdzanie nie obejmuje: poprawności zawartości, pisowni, ortografii i stylistyki. W przypadku stwierdzenia błędu, Sprzedawca poprosi Klienta o dokonanie poprawek i przesłanie nowego poprawionego pliku do druku.
 12. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym oświadcza i potwierdza, że:
 13. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń;
 14. zapoznał się z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”;
 15. ma świadomość, iż z uwagi na rodzaj i charakter Zamówień dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy;
 16. złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz wyraża zgodę na potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty elektronicznej.

Zasady zawierania umowy sprzedaży

 • 5.
 1. Sprzedawca wskazuje, iż zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia i odnotowaniu płatności za Zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowa Sprzedaży.
 3. Cena za Zamówienie uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polskiej i zawiera wymagane prawem podatki. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Zasady płatności

 • 6.
 1. W ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie przedpłaty;
 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU;
 4. Gotówka przy odbiorze osobistym.
 5. Za datę dokonania zapłaty uważa się każdorazowo datę wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 6. Klient dokonując zakupów w Sklepie internetowym wyraża Sprzedawcy zgodę na otrzymywanie paragonów, faktur, korekt faktur, not korygujących i not obciążających drogą elektroniczną bądź w formie papierowej bez podpisu w zależności od wyboru.

Zasady dostawy Zamówień

 • 7.
 1. Sprzedawca zastrzega, że realizacja dostaw Zamówień odbywać się będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Zamówień do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Zamówienia:
 4. Przesyłka pocztowa,
 5. Przesyłka kurierska,
 6. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-100 Tychy, Al. Jana Pawła II 19 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16
 7. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Zamówienia lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Zamówień o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem zobowiązany jest sprawdzić jej zgodność ze złożonym zamówieniem. Potwierdzając odbiór przesyłki, Klient potwierdza że przesyłka jest zgodna z zamówieniem. Z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Formularz protokołu szkody posiada kurier i powinien on zostać spisany zgodnie ze stanem faktycznym.
 10. Terminy realizacji dostawy w przypadku zamówień standardowych określone są w zależności od Zamówienia i jest dostępny na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca podkreśla, że jest to termin przybliżony, a jego długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. Przekroczenie terminu dostawy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy wobec Klienta.

Reklamacje

 • 8.
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Zamówienie bez wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych usług Sklepu internetowego.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz pozostałe reklamacje związanie                              z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać:
 4. pisemnie na adres: ul. 43-100 Tychy, Al. Jana Pawła II 19
 5. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@dexart.pl
 6. Klient w treści reklamacji zobowiązany jest do podania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności:
 7. dokładny opis niezgodności Zamówienia z umową sprzedaży;
 8. zakres żądania reklamacyjnego;
 9. opis uszkodzeń mechanicznych Zamówienia powstałych w trakcie transportu, jeżeli uszkodzenie to zostało stwierdzone w chwili dostawy w obecności kuriera i potwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz kuriera;
 10. danych kontaktowych składającego reklamację.
 11. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu lub jego kopię,
 12. Reklamację można złożyć w terminie 14 dni od dnia w którym umowa sprzedaży została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę lub miała zostać wykonana.
 13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 14. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Zamówienie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają powszechnie obowiązującymi przepisy prawa, w szczególności w Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Zamówienie wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 16. nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu Zamówienia, które mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek; dotyczy to także sytuacji wznawiania druku,
 17. naturalne zużycie się produktu (np. utrata koloru poprzez długotrwałe wystawienie na promienie słoneczne),
 18. brak zgodności koloru wydruku z obrazem ekranowym, który wynika z różnic technologicznych ekranów i drukarek,
 19. realizacja Zamówienia z plików dostarczonych przez Klienta błędnie przygotowanych pod względem treści,
 20. realizacja Zamówienia z plików dostarczonych przez Klienta błędnie przygotowanych pod względem technicznym,
 21. wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
 22. opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy,
 23. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Sprzedawca ma prawo odmówić jego realizacji.
 24. Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy.
 25. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

Prawo odstąpienia od umowy
§ 9.

 1. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczonych usług za pośrednictwem Sklepu internetowego realizuje wyłącznie zamówienia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle z nim związanym. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią rzeczy nieprefabrykowane i są produkowane przez Sprzedawcę według specyfikacji Klienta na indywidualne zamówienie lub służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z uwagi na rodzaj i charakter zamówień świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, co w odniesieniu do Konsumenta wynika również z treści art. 38 pkt 1 oraz 3 Ustawy o prawach konsumenta.

Dane osobowe

 • 10.
 1. Sprzedawca jest Administratorem danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozyskanych od Usługobiorcy, w tym również danych dotyczących urządzenia z którego korzysta Usługobiorca w celu realizacji usług Serwisu.
 2. Dane przetwarzane są w celach:
  1. związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży, marketingowych – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy i za zgodą Klienta po zakończeniu Zamówienia lub gdy nie dojdzie do jego realizacji,
  2. analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i archiwizacyjnych, co jest  prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy,
  3. realizacji obowiązków prawnych, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych. 
 3. Klientowi przysługuje prawo:
  1. Dostępu do danych oraz ich przeniesienia,
  2. Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. Wycofania zgody oraz
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ich ochroną.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są każdorazowo przekazywane Klientom  podczas pozyskiwana jego danych osobowych.
 5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego anonimowo, chyba, że właściwość usługi Sklepu internetowego wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z usług Sklepu internetowego.
 6. W przypadku, w którym usługa Sklepu internetowego wymagać będzie podania przez Klienta określonych danych, Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zamówienia przez Klienta w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosić będzie Klient.
 7. Wszelkie informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności www.dexart.pl

Postanowienia końcowe

 • 11.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w stosunku do Klienta będącego Konsumentem, sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwiec 2020

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl