Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Administrator wskazuje jakie dane osobowe Klientów Sklepu internetowego są zbierane i w jaki sposób przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Dariusz Targosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Targosz Dariusz F.H.U. „DEX-ART” z siedzibą w Tychach przy ul. Jana Pawła II 19, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający nr NIP: 646-143-71-81, nr REGON: 273109640.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@dexart.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność Klientów Sklepu internetowego była chroniona, stosując wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Klientów dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub ich niewłaściwym wykorzystaniem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu internetowego odbywa się w zakresie wskazanym                                w Formularzu Zamówienia oraz umowie sprzedaży w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży– przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora –przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. odpowiedzi na zapytanie Klienta, w tym w celu przedstawienia usług Administratora. Wysyłając pytanie              o ofertę Administratora lub sposób realizacji usług, Klient winien mieć świadomość, iż w odpowiedzi przekazane informacje mogą stanowić informację handlową. W związku z powyższym, Administrator przypomina, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219, tekst jednolity) za zamówioną informację handlową uważa się               w szczególności udostępnienie w celu jej przesłania identyfikującego Klienta adresu elektronicznego.
  4. związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora. Ważne, Klient możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –                      z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
  5. archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń. Ważne, Klient ma uprawnienie                      w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
  6. realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.
 2. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta podczas składania Zamówienia                        za pośrednictwem Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego. Dane                    te wykorzystywane będą wyłącznie w związku z realizacją usługi.
 3. Administrator pozyskanych danych nie przekazuje do państwa trzeciego. W odpowiednich przypadkach tylko po uzyskaniu zgody Klienta dane będą służyć do profilowania/podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących Klienta. Za każdym razem Klient będzie o tym jasno informowany przed jej wyrażeniem.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Klienta?

 1. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, komunikacji marketingowej i usług pocztowych– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie                    z wytycznymi i Administratora;

Czy względem Klienta będą podejmowane automatyczne decyzje?

Podane dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a ponadto
 2. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży lub innych tytułów,
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych                        i podatkowych;
 4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta – do czasu jej wycofania.

Jakie Klient posiada uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 5. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 6. Podanie danych osobowych Klientów jest niezbędnym warunkiem pozwalającym na zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości realizacji Zamówienia.
 7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie nie otrzymywaniem materiałów promocyjnych/informacyjnych Administratora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl